Zwroty i reklamacje

Reklamacje

  1. W razie niezgodności produktu z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną klient zgłasza reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@blmedica.pl , pisemnie na adres BL MEDICA sp. z o.o. sp. k. ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego.
  2. Reklamowany produkt należy dostarczyć do sklepu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności produktu z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką sklepu (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres sklepu.
  3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta produktu, termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez sklep takiej opinii, o czym sklep zawiadamia klienta.
  4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi sklep.
  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep zwróci należność niezwłocznie.
  6. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep.
  7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach, nie są podstawą reklamacji. (np. proporcje, kolor).
  8. Wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec klienta będącego przedsiębiorcą LUB Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu klientowi niebędącemu konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do klientów niebędących konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność sklepu za szkody wyrządzone klientom niebędącym konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki klient zapłacił sklepowi za nabycie danego produktu.

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

  1. W razie odrzucenia reklamacji przez sklep, klient będący konsumentem może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lun organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów – www.uokik.gov.pl.
  2. Klient będący konsumentem może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów  dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl