Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest: BL MEDICA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kliniskach Wielkich, ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 662325, NIP: 8561859304, REGON 366502502.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 • sklep – BL Medica sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem blmedica.sklep.pl obsługujący wyłącznie sprzedaż detaliczną,
 • klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie,
 • konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający za sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • konto – podstrona sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o kliencie i dokonywanych przez niego zamówieniach, powstała w wyniku rejestracji klienta w sklepie,
 • koszyk – funkcja systemu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 • regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze sklepu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, minimalnych wymagań technicznych, takich jak dowolna przeglądarka internetowa i aktywne konto e-mail. W celu korzystania ze sklepu klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez klienta na produkty możliwe jest po zarejestrowaniu się i utworzeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji („szybkie zakupy”).
 3. W celu rejestracji w sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając adres e-mail, a następnie imię, nazwisko oraz hasło oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych organów administracyjnych. Produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów i są przechowywane w warunkach wymaganych przez przepisy prawa lub zalecenia producenta.
 7. Do produktu objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji oraz informacje dotyczące serwisu.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktu oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany nie obejmują zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

§4

Warunki realizacji i modyfikacje zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez sklep, klient zobowiązany jest:
 • dokonać wyboru produktów i ich ilości podejmując kolejne czynności techniczne wskazane po wyborze opcji „do koszyka”,
 • wybrać opcję „przejdź do realizacji zamówienia”,
 • utworzyć indywidualne konto albo zalogować się do konta istniejącego klienta bądź skorzystać z opcji „szybkie zakupy”,
 • wypełnić i wysłać prawidłowo wypełniony formularz zamówienia albo podać dane niezbędne do realizacji „szybkich zakupów”,
 • wybrać „potwierdzam zamówienie i płacę”.
 1. Wybór opcji wskazanej w ust. 1 pkt. 5 jest jednoznaczny z zakończeniem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane produkty oraz za dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia.
 2. W momencie wyboru opcji wskazanej w ust. 1 pkt. 5 między klientem a sklepem zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i przybliżony termin jego realizacji e-mailem.
 4. Dla danego zamówienia wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, termin i sposób dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w razie:
 • niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia przez klienta oraz braku możliwości kontaktu w celu weryfikacji danych teleadresowych,
 • wycofania produktu z obrotu lub wstrzymania go w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia,
 • niedostępności produktu w magazynie lub u dostawców.
 1. W razie odmowy realizacji całości bądź części zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 6 sklep niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, przekaże informację o stanie zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail proponując klientowi możliwość i zwróci klientowi uiszczoną przez niego cenę za tę część zamówienia, która nie może być zrealizowana.            
 2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub odstąpić od zamówienia do momentu wysłania produktu kontaktując się ze sklepem pod adresem: sklep@blmedica.pl. Potwierdzenie dokonania zmian lub odstąpienia od zamówienia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta. Uprawnienia te nie przysługują klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§5

Płatności

 1. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do podanej ceny produktu doliczane są koszty przesyłki uzależnione od rodzaju przesyłki, kwoty zamówienia oraz sposobu dostawy.
 3. Klient uiszcza cenę zamówionego produktu oraz dostawy w jeden z dostępnych sposobów:
 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki od listonosza lub kuriera,
 • kartą kredytową,
 • przelewem bankowym na rachunek bankowy sklepu,
 • szybkim przelewem internetowym (PayU).
 1. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon fiskalny, który następnie dołączany jest do każdej przesyłki jako dowód zakupu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta wyrażone w elektronicznym formularzu zamówienia poprzez wybór opcji w dostępnych ustawieniach konta, bądź w formularzu zamówienia „bez rejestracji”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez klienta niebędącego konsumentem w formularzu zamówienia numeru NIP klienta.
 3. Paragon fiskalny i faktura VAT wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez sklep, nie zaś w dniu rozpoczęcia realizacji.
 4. W razie wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na stronie sklepu w zakładce „dostawa”.
 5. Koszt dostawy przesyłek ponadgabarytowych lub niebezpiecznych jest indywidualnie ustalany z klientem.
 6. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.

§6

Czas realizacji zamówień oraz dostawa

 1. Warunkiem wydania produktu jest zapłata za produkt i przesyłkę.
 2. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia:
  • po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu – w przypadku uiszczenia ceny przelewem,
  • po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia – w przypadku uiszczenia ceny za pobraniem,
  • po ustaleniu pozytywnej autoryzacji transakcji – w przypadku uiszczenia ceny kartą płatniczą.
 3. Zamówiony produkt sklep wysyła na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia za pośrednictwem firm wysyłkowych.
 4. Klient wybiera sposób dostawy w formularzu zamówienia.
 5. W razie wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej klient upoważnia ją do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz zamówionego produktu i dostarczenia go pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Wybór tej opcji dostawy oznacza jednoczesną akceptację warunków dostawy określonych w regulaminie wybranej przez klienta firmy kurierskiej.
 6. Czas realizacji zamówienia i dostawy wynosi 5 (pięć) dni roboczych.
 7. O możliwości przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 6 sklep niezwłocznie informuje klienta na wskazany przez klienta adres e-mail lub numer telefoniczny.
 8. W razie podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie praw obciążenia klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 9. Przed odbiorem przesyłki klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

§7

Reklamacje

 1. W razie niezgodności produktu z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną klient zgłasza reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@blmedica.pl , pisemnie na adres BL MEDICA sp. z o.o. sp. k. ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego.
 2. Reklamowany produkt należy dostarczyć do sklepu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności produktu z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką sklepu (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres sklepu.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta produktu, termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez sklep takiej opinii, o czym sklep zawiadamia klienta.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi sklep.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep zwróci należność niezwłocznie.
 6. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach, nie są podstawą reklamacji. (np. proporcje, kolor).
 8. Wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec klienta będącego przedsiębiorcą LUB Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu klientowi niebędącemu konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do klientów niebędących konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność sklepu za szkody wyrządzone klientom niebędącym konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki klient zapłacił sklepowi za nabycie danego produktu.

§8

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. W razie odrzucenia reklamacji przez sklep, klient będący konsumentem może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lun organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów – www.uokik.gov.pl.
 2. Klient będący konsumentem może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów  dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. Sklep nie udziela gwarancji na produkty.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

§10

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest realizowane poprzez złożenie przez konsumenta stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu i doręczenie go na adres korespondencyjny sklepu, wskazany w 1 ust. 2 regulaminu,
 3. Zwrot produktu do sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesyłając go na adres korespondencyjny właściciela sklepu, wskazany w 1 ust. 2 regulaminu i pokrywając bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 4. Produkty, na które udzielono gwarancji konsument przesyła wraz z kartą gwarancyjną oraz oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy czym sklep zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanym produktem lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania produktu.
 7. Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument.
 8. Konsument wskazuje numer rachunku bankowego na jaki mają zostać przelane należności.
 9. W przypadku naruszenia przez konsumenta warunków określonych w ust 2 i 3 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, produkt nie podlega zwrotowi, a sklep nie zwraca konsumentowi zapłaconej kwoty.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia:
 • jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§11

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podawane przez klienta w sklepie, w tym w procesie rejestracji konta, składania zamówienia bez rejestracji oraz w procesie korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów, przetwarzane są przez BL MEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie.
 2. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep, które wymagają podania danych osobowych.
 3. Sklep przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta w sklepie.
 4. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych klienta odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 5. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 6. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizowania, korekty, a także do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i usunięcia.
 8. Szczegóły techniczne dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności są dostępne w zakładce Polityka prywatności.

§12

Własność intelektualna

 1. Wszystkie użyte przez sklep nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością producenta, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 2. Zawartość sklepu w szczególności układ strony, treść, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawnej.
 3. Zabrania się kopiowania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób zawartości wskazanej w ust. 1 bez pisemnej zgody sklepu.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, a także wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające oraz powstałe w trakcie realizacji zamówienia podlegają prawu polskiemu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie z ważnych przyczyn, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu. O zmianie regulaminu sklep informuje poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Klienci, którzy posiadają konto informowani są o zmianie dodatkowo poprzez otrzymanie zestawienia zmian za pośrednictwem e-maila przypisanego do konta. Klient, który nie wyraża zgody na korzystanie z usług sklepu na podstawie zmienionego regulaminu powinien niezwłocznie powiadomić o tym sklep, który w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia powiadomienia usunie konto klienta. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Sklep zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowe sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl