Polityka prywatności

Polityka prywatności RODO z 25.05.2018

Wstęp – postanowienia ogólne

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.blmedica.sklep.pl, korzystających z tej witryny i dokonujących zakupów w www.blmedica.sklep.pl prowadzonym przez BL Medica Sp. z o.o. spółka komandytowa.  Doceniamy Państwa zaufanie i niezwykle starannie i z zachowaniem najwyższych standardów chronimy Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe i informacje chronione są przez techniczne systemy bezpieczeństwa i dodatkowe procesy uprawniające. Dotyczy to zarówno transferu danych, jak i ich zapisywania na naszych serwerach.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest BL Medica Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą ul. Słoneczna 18, 72-123, Kliniska Wielkie . operator internetowej strony www dostępnej pod adresem www.blmedica.sklep.pl.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu

1.1.    rejestracji konta w serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z serwisu,

1.2.    realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystanie z serwisu,

1.3.    dokonania rozliczeń wynikających z umowy z klientem jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

1.4.    niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana przez formularze umieszczone na stronie serwisu,

 1. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.
 3. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
 4. Dane przetwarzane dla celów Rejestracji w serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
 5. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
 6. Dane przetwarzane w celach marketingowych Spółki drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 7. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 8. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 9. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

 

 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
 2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

2.1.    zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

2.2.    w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

2.3.    adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

2.4.    prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

2.5.    w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 1. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

- w procesie rejestracji w Serwisie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.

- w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika.

 1. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator nie będzie w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

5.1.    zakładanie konta Użytkownika w Serwisie

5.2.    składanie zamówień,

5.3.    zawarcie i realizacja Umowy,

5.4.    rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

5.5.    bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,

5.6.    realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika

5.7.    realizacji działań marketingowych produktów i usług partnera Administratora (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika

5.8.    budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia

5.9.    realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia

5.10.    przygotowanie i realizacja konferencji i szkoleń przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia

 1. Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszym dokumencie.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku Użytkownika, który korzysta w serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie,  bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
 • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora  lub partnerów handlowych Administratora.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

Przy składaniu zamówień na produkty lub usługi dostępne w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, (w przypadku zamówień wysyłkowych), adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach/usługach w celu realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika (np. przyjmowanie zamówień). Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie przyjąć zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.

Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego, abonamentu Newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą ofertę. W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje:

 • Typ/wersja przeglądarki
 • Stosowany system operacyjny
 • URL (wcześniej odwiedzona strona)
 • Nazwa hosta komputera (adres IP)
 • Godzina zapytania serwera

Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi. Po odwiedzeniu naszej strony Państwa adres IP zostaje niezwłocznie wykasowany.

O ile na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.

W ramach procesu zamówienia przeprowadzamy regularną ocenę jakości poprzez m.in. uwzględnienie danych osobowych przy zastosowaniu naukowo uznawanych procesów matematycznych.

Niektóre dane osobowe przetwarzane przez Shooper.pl  w związku z korzystaniem z funkcjonalności serwisu internetowego blmedica.sklep.pl,  w szczególności dane osobowe związane z rejestracją na stronie i dokonywaniem zakupów w sklepie on-line , czy dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z programu lojalnościowego Sklepu, takie jak: płeć, wiek, wartość zakupów, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów i tym podobne, mogą być wykorzystywane, w tym zestawiane z innymi informacjami niebędącymi danymi osobowymi, w celu doprecyzowania preferencji określonych osób i przygotowania profilu klienta bądź potencjalnego klienta (tworzenia profili osobowościowych). Wobec wykorzystania informacji, które stanowią dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu.

 1. Newsletter i inne informacje handlowe

Dzięki naszemu Newsletterowi oraz innego rodzaju informacjom handlowym poprzez e-mail mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert Sklepu BLMedica , a także innego rodzaju informacji handlowej dotyczącej naszej Firmy.

Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informację handlową otrzymają Państwo po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przez kliknięcie w link, który otrzymają Państwo na podany przez siebie adres e-mail, oznacza wyrażenie zgody:

 • na przesyłanie informacji handlowej , w tym Newslettera;
 • na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez BL Medica w celach związanych z wysyłką Newslettera i informacji handlowej.

Oczywiście w każdym czasie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej przesyłanej na podany adres e-mail prosimy o skorzystanie z odnośnika znajdującego się na końcu każdego Newslettera. Zarejestrowani użytkownicy mogą złożyć rezygnację z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej telefonicznie, lub mailowo a także poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu Swojska Piwniczka

Dzięki funkcjonalności naszego Newslettera możemy automatycznie śledzić, jakie zawartości naszego Newslettera są dla naszych klientów szczególnie interesujące. Wyniki pseudoanimowej analizy stosujemy wyłącznie do celów polepszenia oferty. Dokładne przyporządkowanie wyników do osoby nie ma miejsca. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie do analizowania Państwa danych w celu polepszenia oferty, wysyłając krótką informację na adres mailowy naszego sklepu.

Prawa Użytkowników

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

1.1.    - dostępu do danych,

1.2.    - sprostowania danych,

1.3.    - usunięcia danych,

1.4.    - ograniczenia przetwarzania danych,

1.5.    - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

1.6.    - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@blmedica.pl
 2. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: sklep@blmedica.pl
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@blmedica.pl 

 

 1. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Danych Osobowych
 2. Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny
 4. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 5. Gdy Użytkownik kontaktuje się w celu dokonania danych czynności, Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.
 6. Zabezpieczenia
 7. a) Nasze standardy techniczne

Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

 1. b) Bezpieczeństwo obrotu płatniczego

BL Medica oferuje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem) albo kartą kredytową. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy bezpieczeństwa.

W przypadku płatności kartą kredytową zainstalowaliśmy dodatkowe zabezpieczenie: gwarantowane jest ono poprzez wpisywanie numeru karty kredytowej w procesie zamawiania w miejscu „Sposób płatności”. Trzycyfrowy numer identyfikacji karty znajdziecie Państwo na odwrocie swojej karty kredytowej.

Ponadto spełniamy oczywiście wymogi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

2.1.    szyfrowanie danych osobowych,

2.2.    zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

2.3.    zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie

2.4.    incydentu fizycznego lub technicznego,

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

 1. Polityka Cookies

W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:

    przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;

    utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;

    prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika;

    tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników;

    popularyzacja sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.

    Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość dbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

    Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane również przez Google Inc z siedzibą w USA (dostawca usługi Google Analitics ) oraz Facebook Inc z siedzibą w USA.

    Pliki Cookies zewnętrzne są wykorzystywane zgodnie z Politykami prywatności podmiotów, od których pochodzą.

    Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

    Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

    Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w sklepie internetowym www.blmedica.sklep.pl . W takim przypadku po skorzystaniu ze sklepu internetowego www.blmedica.sklep.pl  ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem sklepu internetowego www.blmedica.sklep.pl

 1. Zastosowanie Social Pluginów

Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Państwu jako użytkownikowi ujawnianie pewnych zawartości o bezpośrednim połączeniu uczestników sieci społecznościowych. W naszym Sklepie oferujemy Państwu serwis Facebook Inc.(Fa. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). „przycisk dzielenia się” na Facebooku i „przycisk Tweet” na Twitterze (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Oba Pluginy służą do przeniesienia przez kliknięcie przez użytkownika adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce użytkownika strony (Facebook / Twitter) na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie. Nie przenosimy danych osobowych, które podają Państwo na stronie www.blmedica.sklep.pl lub które zostały zapisane na Twitterze lub Facebooku.

 1. Uprawnienia, zmiany oraz usuwanie danych osobowych

W każdej chwili możecie Państwo przeglądać, edytować lub usuwać własne dane w obszarze „Twoje Konto” podając adres e-mail i hasło. Jeżeli zapomnieliście hasła, prosimy o kontakt z serwisem: w zakładce „Twoje Konto” na stronie logowania znajduje się zwrot „Nie pamiętam hasła”. Zwrot ten przekierowuje Państwo do formularza, który należy wypełnić oraz wysłać po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail. Wtedy na Państwa adres e-mail zostanie wysłane hasło zastępcze. Uwaga: Dla bezpieczeństwa nie należy podawać hasła osobom trzecim, należy zawsze wylogować się z konta osobistego po korzystaniu z witryny, a podczas procesu zamawiania należy korzystać z szyfrowania SSL, które zawsze oferujemy.

 1. Prawo do informacji i sprzeciwu

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z naszym działem ochrony danych (e-mail: sklep@blmedica.pl). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie skorzystać z prawa sprzeciwu bądź zrezygnować z otrzymywania Newslettera wraz z innego rodzaju informacją handlową , prosimy o kontakt.

BL Medica Sp. z o.o. Internetowy Sklep On-line

e-mail: sklep@blmedica.pl

Tel.: +48 91 852 16 61

(z tel. stacjonarnych opłata jak za połączenie na tel. komórkowy, z tel. komórkowych wg taryfy danego operatora)

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00

 1. Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.blmedica.sklep.pl Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl